ПОЖАРОГАСЕНЕ

 Пожарогасителните инсталации (ПГИ) имат за цел да потушат възникнали пожари в различни обекти. Благодарение на напредналите пожарни технологии, вече е възможно ранното засичане на пожара. Сами по себе си, обаче, тези системи могат единствено да ви известят, че има пожар. Те не правят нищо, за да се преборят с пламъка. Дори и с най-бързата и ефективна реакция при борбата с пожара, вече може да са нанесени значителни повреди. За това, без съмнение, първата крачка при предлагането на ПГИ е оценката на риска, както за работната сила, така и за съоръженията, които подлежат на защита. В накои случаи е необходим пълен анализ на целия работен цикъл, за да се изгради представа за потенциалния размер и вероятното разпространение на пожара.

"Комос" ООД предлага 3 типа пожарогасителни инсталации в зависимост от агентите, които се впръскват в огнището на пожара:

 • Инсталации с активен агент FM-200, производство на заводи "HYGOOD" - Англия.
 • Инсталации с въглероден двуокис (СО2).
 • Аерозолни инсталации.

1. Пожарогасителни инсталации с FM-200 на "HYGOOD".
Най-общо казано, FM-200 се избира при охрана на компютърни зали и бързо разширяващия се в момента телекомуникационен пазар. Неговата ниска гасителна концентрация от 7% на единица обем за рискове от Клас А, високото му ниво на безопасност за персонала и липсата на токсичност са характеристиките, които правят FM-200 една привлекателна опция. Изисква се много малко цилиндрично пространство за съхранение, което може да се окаже много важен фактор при обекти в центъра на града, където подовата площ е изключително скъпа.
Може би най-важният факт в полза на FM-200 е, че той извършва повечето функции на другите газови гасителни съоръжения по отношение на скорост на реагиране при пожар: FM-200 е ефективен до 10 сек. след първоначалното пускане. FM-200 има някои значителни предимства в сравнение с алтернативните агенти. Бързото време за изпускане означава, че пламъкът бързо се задушава и гаси. Количеството на щетите, токсичният ефект и разградените продукти от горенето са сведени до минимум. Изискваното пространството за съхранение е много малко в сравнение с алтернативните агенти. Процентният фактор за безопасност между концентрацията и нивата на токсичност е с най-голямото съотношение в сравнение с която и да е фиксирана ПГИ и доста надвишава Халон 1301.

Изборът на подходяща газова ПГИ зависи от естеството на риска и "HYGOOD" може да ви предостави всичките опции. "HYGOOD" произвежда и инсталира ПГИ повече от 20 години, което ни дава богатство от натрупан опит при даването на най-доброто решение. Ние сме първата по рода си компания извън САЩ, получила сертификат за качество ISO 9001 от UL, една от първите акредитирани от LPS 1204 и Агенцията за морска безопасност.

Сертификати от UL както и Съвета за защита от загуби са издадени на различни продукти. Това са само част от получените сертификати. Пълен списък може да Ви бъде представен по ваше желание.


Характеристики на FM-200:

 • FM-200 (HFC-227ea) е чист газов агент без съдържание на частици или мазни остатъци. Той е произведен според инструкциите на ISO 9002, което гарантира чистотата на продукта.
 • FM-200 не оставя остатъци или мазни наслагвания по деликатните електронни съоръжения и може да бъде премахнат от защитеното пространство чрез вентилация.
 • FM-200 е топло и химично устойчив, но без дългия атмосферен живот на другите заместители на базата на халон. Атмосферният живот на FM-200 е определен на 36,5 години. Американската EPA не счита FM-200 за вещество с дълъг живот и като такова няма ограничения за неговото използване.

Настоящото разбиране за действието на FM-200 е, че 80% от неговата ефективност се постига чрез абсорбиране на топлината и 20% чрез директни химически средства (действие на флуорния радикал върху верижната реакция на пламъка).

Предимства на гасене с FM-200 :

 • Ниската концентрация на FM-200 означава по-малка видима мъглявост и минимален риск за персонала.
 • Малкото количество на изпуснат агент намалява възможността от свръхналягане в защитения район.
 • Максимална безопасност за работещите поради ниската токсичност.
 • FM-200 е най-ефективен, когато се използва с автоматична детекция, за максимално бързото му вкарване в употреба.
 • Възможност за предпазване от повторно възпламеняване, докато се поддържат нивата на концентрация.

FM-200 се съхранява като втечнен компресиран газ и се изпуска в защитените помещения като пара. Съхранява се в сертифицирани контейнери при силно налягане до 25 бара чрез сух нитроген.

2. Пожарогасителни инсталации с въглероден двуокис (СО2).

Тези инсталации имат за цел да потушат възникнали пожари чрез впръскване на въглероден двуокис в огнището на поражение.

ПГИ се състои от комплект заредени със СО2 бутилки, табло автоматика, тръбна разводка с дюзи за впръскване, бутони за ръчно задействане на пожарогасителната система (ПГС), бутони за задържане на задействането на ПГС, индивидуални кантарни механизми, бързодействащи вентили, акумулатори и звукови и светлинни сигнализатори. Задействането на ПГИ може да се осъществи автоматично по изработен сигнал от пожароизвестителната инсталация (ПИИ) и по сигнал, подаден чрез натискане на ръчния бутон за задействане. При задействане на ПИИ от автоматичен пожароизвестител, ПИИ забавя задействането на ПГИ с предварително определено време, необходимо на дежурния оператор да отиде до мястото на задействания автоматичен датчик и да се убеди, че действително е възникнал пожар. След изтичане на това време и ако не се е намесил дежурният оператор, ПИИ задейства ПГИ. ПГИ може да се задейства и чрез счупване на стъклото и натискане на ръчния бутон за задействане на ПГИ от някой служител, установил възникнал пожар. В този случай след подаване на сигнал от ръчния бутон ПГИ се задейства веднага. В случай, че няма възникнал пожар, а ПГС е в процес на задействане или в района на пожара има хора, които извършват ремонт, процесът на задействане на ПГИ може да се забави толкова време, колкото време се държи натиснат бутона за закъснение.


 ПГИ има табло автоматика, чието предназначение е:

 • Да подаде сигнал за отваряне на бързодействащите вентили на бутилките в случай, че е подаден сигнал за пожар - било от ПИИ или от ръчния бутон за задействане.
 • Да следи чрез индивидуалните кантарни механизми за теглото на бутилките със СО2 и ако има изтичане на газ от някоя бутилка, да подаде сигнал до звуковия сигнализатор, оповестяващ изтичане на газ.
 • Да осигури подзаряд на акумулаторите.
 • Да осигури задържане на задействането на ПГИ, докато е натиснат бутона за задържане.
 • Да задейства звуковите сигнализатори, когато е включена ПГИ и е подаден СО2.

Всяка бутилка има индивидуален кантарен механизъм, който следи теглото на бутилката и в случай, че то се намали (изтекъл СО2), изработва сигнал за изтекъл СО2. Бързодействащите вентили отварят бутилките и СО2 изтича в тръба по система, в случай, че се задействани. Тръбната разводка има предназначение да подведе СО2 от бутилките и чрез дюзите да го разпръсне в мястото на пожара. В случай, че отпадне захранването на ПГИ, функционирането се осигурява от акумулаторите.


Съгласно предписанията на противопожарните органи на всяка ПГИ се извършва ежемесечно абонаментно обслужване. Предназначението на това обслужване е да се провери работоспособността и надеждността на ПГИ за ефективна употреба по предназначение.

 
3. Аерозолни инсталации.

Обемното аерозолно пожарогасене се реализира чрез генератори за пожарогасящи аерозоли. Тези генератори са няколко типа - за различни обеми и различни горими материали и се подбират според конкретния случай. Могат да се задействат автоматично и ръчно. Инсталациите за аерозолно гасене отговарят на изискванията на EN 54. Генераторите, които предлагаме, имат "Експертно заключение" на НСПАБ за приложимост в Република България.

Аерозолното гасене има редица предимства пред газовото пожарогасене:

 • Неколкократно по-евтино.
 • Не изисква отделно помещение и място за монтаж на генераторите.
 • Бутилките с газ (независимо какъв) на всеки 5 години следва да се изпразват, заверяват от котлонадзора и отново да се зареждат. Това е една много скъпа операция, като се има предвид цената на газа и факта, че в България могат да се зареждат само с въглероден двуокис. Останалите газове (инержен, FM 200 и други) засега не се зареждат в България. Това означава демонтаж на бутилките, транспортиране до страната, където се зареждат и транспорт обратно като опасен товар.
 • Монтажът на аерозолните генератори е лесен
 • Не пречат при изтегляне на нови кабели и други
 • Не е необходима тръбна разводка с дюзи.


 Пожарогасителни инсталации с аерозолни генератори са изградени в ТЕЦ "Варна", подстанция "Столник", подстанция "Мизия", подстанция "Бургас", подстанция "Пловдив", подстанция "Добруджа", подстанция "Червена могила" и други.

powered by x-non : 0,065 webcounter